Visie Centrummanagement Oisterwijk 2022

Om invulling te geven aan de uitgangspunten van Centrummanagement Oisterwijk is de volgende visie geformuleerd:

Ondernemers, gemeente en vastgoed bouwen als partijen samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief hoogwaardig centrum. Onze doelstelling is om de positie van het centrum van Oisterwijk in relatie tot concurrerende plaatsen continu te verbeteren. Wij staan voor een centrum in een groene gemeente dat bereikbaar, veilig en gastvrij is om te verblijven. Ondernemen, wonen, werken, cultuur en recreëren worden in samenhang benaderd.

Wij vormen een platform om krachten te bundelen van alle belanghebbenden. Het lange termijn belang van ondernemers staat hierbij centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang en ondernemersklimaat direct of op termijn te dienen.

De handen in elkaar slaan, over grenzen heen denken en handelen, continu het centrum verbeteren in alle opzichten zijn de uitdagingen waar wij voor staan, dit alles onder het motto van “Samenwerking is de sleutel tot succes”.

“Het in samenwerking met de bij het centrum betrokken partijen versterken van de lokale en regionale aantrekkingskracht, en daarmee het economisch functioneren, met het behoud van het authentieke karakter.”

Centrummanagement heeft ook een rol vervult bij de oprichting van Bezoek Oisterwijk (voorheen Citymarketing Oisterwijk) en het Buitengebiedmanagement.
Met deze instanties werken we intensief samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Centrum

Alle inzet is erop gericht om het centrum continu te ontwikkelen als economische motor. Samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties moeten werken als een “vliegwiel”, het Centrummanagement zal zich hier als initiator inzetten.

Doel is de positie ten opzichte van concurrerende steden te verbeteren. Van groot belang is het voorkomen of terug dringen van leegstand en eventueel tijdelijke oplossingen te bieden. Verder zetten partijen zich samen in voor een optimale aantrekkelijkheid en goede vestigingsvoorwaarden, zodat het ondernemen hiervan kan profiteren. Het netwerk met de vastgoedsector speelt hierin een belangrijke factor. Samenwerking met de VOC dient te worden geoptimaliseerd. Zitting in het bestuur is dan ook een welkome stap tot verdere intensieve samenwerking. Deze is ingevuld in de persoon van Dhr. Piet Reinders.

Het centrum van Oisterwijk* gaat de uitdagingen voor de toekomst aan. Economische-, internet- en demografische ontwikkelingen vragen om innovatie, creativiteit en het creëren van nieuwe kansen. Zaak is om hier op te anticiperen vanuit visie en doelstellingen, waarbij krachten van alle belanghebbenden worden gebundeld en activiteiten gezamenlijk worden opgepakt.

In het startjaar 2013 van Centrum Management is veel aandacht besteed aan het fenomeen “Het Nieuwe Winkelen”. Ondernemers in het centrumgebied hebben training en begeleiding gekregen over hoe in te spelen op veranderingen in het consumentengedrag als gevolg van Internet en social media. In 2014 is dit project verder uitgewerkt door het ontwikkelen van een gemeenschappelijk digitaal platform, waarop alle ondernemers uit het centrumgebied zich presenteren. Momenteel is dit de website www.bezoekoisterwijk.nl waar alle informatie over Oisterwijk m.b.t. recreatie, winkelen, evenementen en nieuws te vinden is.

In de opzet hiervan is rekening gehouden dat partijen van buiten het centrum ook zijn aangesloten. Op digitale wijze, met bijbehorende tools, sociale media en apps, willen we de bereikbaarheid en bekendheid van Oisterwijk een grote stimulans geven. De samenwerking is met het Buitengebiedmanagement, Bezoek Oisterwijk en de gemeente. Vanuit dit platform willen we met alle partijen een gezamenlijke digitale promotie opstellen die moeten leiden tot meer bezoekers, langere verblijfstijd en hogere bestedingen. Centrummanagement heeft voor het meten van de aantallen bezoekers in het centrum het bureau RMC ingeschakeld die daarvoor op een vijftal verschillende plekken metingen uitvoert. Maandelijks krijgen we hiervan een uitgebreide rapportage van toegezonden. Tevens krijgen we inzicht van de cijfers in vergelijking met andere steden/plaatsen.

Bewoners en bezoekers komen in toenemende mate voor de beleving en betekenis die het centrum te bieden heeft. Oisterwijk is nadrukkelijk onderscheidend in de regio met haar horeca- en winkelaanbod.

Naast het authentieke dorpshart en het gedifferentieerd aanbod heeft het centrum een goede onderscheidende reputatie op het gebied van horeca- en winkelbestand. Een breed en gevarieerd cultureel aanbod geeft ook nog een extra impuls aan de aantrekkelijkheid van Oisterwijk.

De detailhandelsstructuurvisie van 2016 en de economische visie van 2017 ondersteunen onze mening. Momenteel worden deze rapporten voorzien van een actualisatie die medio 2023 klaar moet zijn.

Belangrijk is het feit dat er door de ontwikkeling van de KVL geen deling van het centrum ontstaat. We moeten het niet uit elkaar trekken. We staan dus voor 1 recreatief totaal winkel-, horeca- en voorzieningenaanbod in het bestaande centrum. Hooguit moet de ontwikkeling van de KVL iets bieden wat elkaar kan versterken.

De huidige weekmarkt en opstelling vragen telkens hernieuwde afwegingen voor een kwalitatieve hoogwaardige markt. Deze worden nu middels de marktcommissie, waarin wij zitting hebben, besproken en beoordeeld. Een nieuwe marktverordening met bijbehorend inrichtingsplan ligt daaraan ten grondslag.

* Centrum van Oisterwijk: wordt bedoeld het centrum volgens de afbakening reclamebelasting in het BRO Rapport.

Bereikbaarheid en parkeren

Het centrum moet voor bezoekers op alle dagen van het jaar bereikbaar zijn en het parkeeraanbod moet tijdens de drukke dagen afgestemd zijn op de behoefte. Doelstelling is om de parkeerdruk en regulatie waar mogelijk is, te verbeteren. Ook de bewegwijzering laat nog steeds te wensen over.

De gemeente heeft een parkeerevaluatie opgesteld met behulp van een klankbordgroep. Wij als Centrummanagement hebben zitting gehad in deze groep en zullen waar nodig, onze inbreng aanleveren en verdedigen. Een aantal knelpunten moet nog steeds worden aangepakt of zijn opgelost. Door ontwikkelingen rondom het centrum veranderen ook telkens de parkeersituaties. We zullen daarop alert reageren waar nodig.

Vooral de leegstand op de Spoorlaan is een speerpunt. E.e.a. staat vermeld in het rapport wat is aangeboden aan het college. Een aantal verbeteringen hieromtrent verkeren nog steeds in een impasse.

Ook zullen we de ontwikkelingen van het parkeren rondom de gesloten sporthal “De Leye” goed blijven monitoren.

Marketing, promotie en communicatie

Middels promotionele en communicatieve activiteiten wordt de belevingssfeer en aantrekkingskracht van het centrum ondersteund en continu gepromoot, de vrijetijdseconomie versterkt en een impuls gegeven aan verblijftoerisme. Het vermarkten van het merk “Oisterwijk Parel in ’t Groen” is een van de gezamenlijke doelstellingen. Bekend concept en bijbehorend logo. Momenteel is de slogan O’ Wat Ben Je Mooi in gebruik om de activiteiten beter te promoten en te voorzien van nieuwe impulsen.

Het stimuleren van groei is zowel gericht op de zakelijke markt als op de bedrijvigheid in het centrum door het vestigen van nieuwe bedrijven.

Leegstand moeten we zien te voorkomen door samenwerking van alle partijen. De gemeente en vastgoedsector spelen hierin een belangrijke rol. Wij zullen indien nodig daarin bemiddelen en assistentie bieden.

Twee jaar geleden is er gestart met Citymarketing. Wij zijn als stakeholder sterk betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten en initiatieven van Citymarketing. Dit samen met het Buitengebiedmanagement en steun van de gemeente. In 2022 is er gekozen om als Citymarketing alleen onder de naam Bezoek Oisterwijk verder te gaan met de activiteiten omdat het beter bij de doelstellingen past.

De koopzondagencampagne zal waar nodig worden ondersteund met evenementen of reclame.

Gedurende het hele jaar zullen we de deelnemers op de hoogte houden door nieuwsbrieven, persoonlijk contact en diverse bijeenkomsten. De nieuwe website kan hiervoor ook worden ingezet. Momenteel online op www.bezoekoisterwijk.nl
Ook kunt u voor specifieke informatie m.b.t. Centrummanagement op deze pagina terecht.

Het maandelijkse overleg, en intensief contact met de gemeente helpt om informatie snel door te geven of snel te kunnen ingrijpen bij problemen of bepalende kwesties inzake gemeentelijke onderwerpen.

Evenementen

Vernieuwende en creatieve initiatieven worden gefaciliteerd en binnen vigerend beleid waar nodig financieel door ons ondersteunt. Kwalitatief goede evenementen moeten worden behouden en evenementen die positief bijdragen aan het imago van het centrum worden ondersteund met financiën, promotie en/of werkgroepen. Een aantal evenementen zijn al “geadopteerd” en gezamenlijk met werkgroepen in uitvoering genomen. Komend jaar zullen bestaande evenementen worden uitgebouwd of nieuwe worden toegevoegd.

Van groot belang is het feit dat grote evenementen in 2022 wel doorgang vinden. Corona is momenteel geen spelbreker meer. Dus onder voorbehoud:
de Nostalgische Kermis, Oisterwijk in Concert, Korenfestival, WinterglO’w, Jazzfestival, Koningsdag, Brabants Mooiste, Filmavonden, Biermatinee, Art in Oisterwijk en de IJsbaan (Wintervillage) zijn hiervan voorbeelden.

De participatiegraad onder de ondernemers voor collectieve evenementen dient hoog te blijven.

Het Centrummanagement ziet hierin een rol als communicator en ondersteuner. Door evenementen te koppelen kunnen kosten worden gedrukt geeft het een hoger bezoekersaantal.

Prioriteiten en aandachtsgebieden:

1. Behoud en versterking van het hoogwaardige kwaliteitsniveau van de retail- en horecasector in het centrumgebied

Aandachtsgebieden:
a. In samenwerking met vastgoedsector alert inspelen op ontwikkelingen in leegstand
b. Bewaking kwaliteit nieuwe vestigingen in retail en horeca
c. Bevordering ontwikkeling sector kunst en cultuur in centrumgebied
d. Verhoging belevingswaarde centrumgebied voor bezoekers (feestverlichting, bloembakken (indien mogelijk), versieringen, parkeervoorzieningen en goed onderhoud van het hele centrum

2. Faciliteren en coordineren van effectieve samenwerking in het centrumgebied tussen retail-, horeca-, vastgoedsector, Buitengebiedmanagement en de gemeente Oisterwijk op het gebied van evenementen, marketing en promotie

Aandachtsgebieden:
a. Optimaal benutten van internet en sociale media ten behoeve van marketing en promotie van centrum- en buitengebied
b. Faciliteren van organisatie van evenementen in centrumgebied

3. Het optimaal benutten van synergie-mogelijkheden tussen retail- en horecasector in het centrumgebied en de recreatiesector in Oisterwijk en omgeving (Buitengebied en de andere kernen).

Aandachtsgebieden:
a. Initiëren van effectieve samenwerking tussen ondernemers in het centrumgebied en de recreatiesector(buitengebied)
b. Ontwikkeling van gemeenschappelijke marketing en promotieactiviteiten

4. Het verhogen van de aantrekkelijkheid van Oisterwijk als vestigingsgebied voor ondernemers in retail, horeca en recreatie.

Aandachtsgebieden:
a. Bevordering kwaliteit wegeninfrastructuur en parkeervoorzieningen;
b. Bevordering innovatieve toepassingen op het gebied van LED-verlichting in de publieke ruimte
c. Ontwikkelingen op en rondom het KVL terrein optimaal benutten ter versterking van vestigingsklimaat Oisterwijk evenals het verhogen van de belevingswaarde van bezoekers

Oisterwijk, november 2022