Visie

Visie Centrummanagement Oisterwijk 2019
Om invulling te geven aan de uitgangspunten van Centrummanagement Oisterwijk is de
volgende visie geformuleerd:
Ondernemers, gemeente en vastgoed bouwen als partijen samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief hoogwaardig centrum. Onze doelstelling is om de positie van het centrum van Oisterwijk in relatie tot concurrerende plaatsen continu te verbeteren. Wij staan voor een centrum in een groene gemeente dat bereikbaar, veilig en gastvrij is om te verblijven. Ondernemen, wonen, werken, cultuur en recreC+ren worden in samenhang benaderd.
Wij vormen een platform om krachten te bundelen van alle belanghebbenden. Het lange termijn belang van ondernemers staat hierbij centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang en ondernemersklimaat direct of op termijn te dienen.
De handen in elkaar slaan, over grenzen heen denken en handelen, continu het centrum verbeteren in alle opzichten zijn de uitdagingen waar wij voor staan, dit alles onder het motto van bSamenwerking is de sleutel tot succesb.
bHet in samenwerking met de bij het centrum betrokken partijen versterken van de lokale en regionale aantrekkingskracht, en daarmee het economisch functioneren, met het behoud van het authentieke karakterb
 
Centrum
Alle inzet is erop gericht om het centrum continu te ontwikkelen als economische motor. Samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties moeten werken als een bvliegwielb, het Centrummanagement zal zich hier als initiator inzetten.
Doel is de positie ten opzichte van concurrerende steden te verbeteren. Van groot belang is het voorkomen of terug dringen van leegstand en eventueel tijdelijke oplossingen te bieden. Verder zetten partijen zich samen in voor een optimale aantrekkelijkheid en goede vestigingsvoorwaarden, zodat het ondernemen hiervan kan profiteren. Het netwerk met de vastgoedsector speelt hierin een belangrijke factor. Samenwerking met de VOC dient te worden geoptimaliseerd. Zitting in het bestuur is een welkome stap tot verdere intensieve samenwerking. Deze is al reeds ingevuld in de persoon van Dhr. Piet Reinders.
Het centrum van Oisterwijk* gaat de uitdagingen voor de toekomst aan. Economische-, internet- en demografische ontwikkelingen vragen om innovatie, creativiteit en het creC+ren van nieuwe kansen. Zaak is om hier op te anticiperen vanuit visie en doelstellingen, waarbij krachten van alle belanghebbenden worden gebundeld en activiteiten gezamenlijk worden opgepakt.
In het startjaar 2013 van Centrum Management is veel aandacht besteed aan het fenomeen bHet Nieuwe Winkelenb. Ondernemers in het centrumgebied hebben training en begeleiding gekregen over hoe in te spelen op veranderingen in het consumentengedrag als gevolg van Internet en social media. In 2014 is dit project verder uitgewerkt door het ontwikkelen van een gemeenschappelijk digitaal platform, waarop alle ondernemers uit het centrumgebied zich presenteren. Momenteel is dit de website www.bezoekoisterwijk.nl.
In de opzet hiervan is rekening gehouden dat partijen van buiten het centrum ook zijn aangesloten. Op digitale wijze, met bijbehorende tools, sociale media en apps, willen we de bereikbaarheid en bekendheid van Oisterwijk een grote stimulans geven. De samenwerking is met het Buitengebiedmanagement, Citymarketing en de gemeente. Vanuit dit platform willen we met alle partijen een gezamenlijke digitale promotie opstellen die moeten leiden tot meer bezoekers, langere verblijfstijd en hogere bestedingen.
Bewoners en bezoekers komen in toenemende mate voor de beleving en betekenis die het centrum te bieden heeft. Oisterwijk is nadrukkelijk onderscheidend in de regio met haar horeca- en winkelaanbod.
Naast het authentieke dorpshart en het gedifferentieerd aanbod heeft het centrum een goede onderscheidende reputatie op het gebied van horeca- en winkelbestand. Een breed en gevarieerd cultureel aanbod geeft ook nog een extra impuls aan de aantrekkelijkheid van Oisterwijk.
De detailhandelsstructuurvisie van 2016B en de economische visie van 2017 ondersteunen onze mening.
Belangrijk is het feit dat er door de ontwikkeling van de KVL geen deling van het centrum ontstaat. We moeten het niet uit elkaar trekken. We staan dus voor 1 recreatief totaal winkel-, horeca- en voorzieningenaanbod in het bestaande centrum. Hooguit moet de ontwikkeling van de KVL iets bieden wat elkaar kan versterken.
Het functioneren van de weekmarkt dient besproken te worden met de ambulante handel en de gemeente. De huidige opstelling en locatie vragen hernieuwde afwegingen voor een kwalitatieve markt. Deze worden nu middels een nieuwe marktcommissie, waarin wij zitting hebben, uitgewerkt. Een nieuwe marktverordening is al goedgekeurd. Het bijbehorende inrichtingsplan is in de maak.
* Centrum van Oisterwijk: wordt bedoeld het centrum volgens de afbakening reclamebelasting in het BRO Rapport
 
Bereikbaarheid en parkeren
Het centrum moet voor bezoekers op alle dagen van het jaar bereikbaar zijn en het parkeeraanbod moet tijdens de drukke dagen afgestemd zijn op de behoefte. Doelstelling is om de parkeerdruk en regulatie waar mogelijk is, te verbeteren. Ook de bewegwijzering laat te wensen over.
De gemeenteB heeft een parkeerevaluatie opgesteld met behulp van een klankbordgroep. Wij als CentrummanagementB hebben zitting gehadB in deze groep en zullen waar nodig, onze inbreng aanleveren en verdedigen. Een aantal knelpunten moet worden aangepakt of is al reeds aangepakt.
Vooral de leegstand op de Spoorlaan is een speerpunt. E.e.a. staat vermeld in het rapport wat onlangs is aangeboden aan het college. We wachten nog steeds op invoering van de enkele aangeboden verbeteringen.
 
Marketing, promotie en communicatie
Middels promotionele en communicatieve activiteiten wordt de belevingssfeer en aantrekkingskracht van het centrum ondersteund en continu gepromoot, de vrijetijdseconomie versterkt en een impuls gegeven aan verblijftoerisme. Het vermarkten van het merk “Oisterwijk Parel in bt Groen” is een van de gezamenlijke doelstellingen. Bekend concept en bijbehorend logo.
Het stimuleren van groei is zowel gericht op de zakelijke markt als op de bedrijvigheid in het centrum door het vestigen van nieuwe bedrijven.
Leegstand moeten we zien te voorkomen door samenwerking van alle partijen. De gemeente en vastgoedsector spelen hierin een belangrijke rol. Wij zullen indien nodig daarin bemiddelen en assistentie bieden.
Onlangs is het startschot gegeven voor een plan van citymarketing. Komend jaar zal dit worden ingevuld door stakeholders en marketeers. Wij zullen als preferent stakeholder hier op toezien.
De koopzondagencampagne zal waar nodig worden ondersteund met evenementen of reclame.
Gedurende het hele jaar zullen we de deelnemers op de hoogte houden door nieuwsbrieven, persoonlijk contact en diverse bijeenkomsten. De nieuwe website kan hiervoor ook worden ingezet. Momenteel on-line op www.bezoekoisterwijk.nl
Het maandelijkse overleg met de gemeente helpt om informatie snel door te geven of snel te kunnen ingrijpen bij problemen of bepalende kwesties inzake gemeentelijke onderwerpen.
 
Evenementen
Vernieuwende en creatieve initiatieven worden gefaciliteerd en binnen vigerend beleid financieel door ons ondersteunt. Kwalitatief goede evenementen moeten worden behouden en evenementen die positief bijdragen aan het imago van het centrum worden ondersteund met financiC+n en/of werkgroepen. Een aantal evenementen zijn al bgeadopteerdb en gezamenlijk met werkgroepen in uitvoering genomen. Komend jaar zullen bestaande evenementen worden uitgebouwd of nieuwe worden toegevoegd.
Van groot belang is het feit dat grote evenementen in 2019 wel doorgang vinden. Foodtruckfestival, de Nostalgische Kermis, Oisterwijk in Concert, Korenfestival, WinterglO’w, Jazzfestival, Koningsdag, Brabants Mooiste, Biermatinee, Art in Oisterwijk en de IJsbaan zijn hiervan voorbeelden.
De participatiegraad onder de ondernemers voor collectieve evenementen dient hoog te blijven.
Het Centrummanagement ziet hierin een rol als communicator en ondersteuner. Door evenementen te koppelen kunnen kosten worden gedrukt geeft het een hoger bezoekersaantal.
 
Prioriteiten en aandachtsgebieden:
1. Behoud en versterking van het hoogwaardige kwaliteitsniveau van de retail- en horecasector in het centrumgebied
Aandachtsgebieden:
a. In samenwerking met vastgoedsector alert inspelen op ontwikkelingen in leegstand
b. Bewaking kwaliteit nieuwe vestigingen in retail en horeca
c. Bevordering ontwikkeling sector kunst en cultuur in centrumgebied
d. Verhoging belevingswaarde centrumgebied voor bezoekers (feestverlichting, bloembakken, versiering, parkeervoorzieningen en goed onderhoud)
2. Faciliteren en coC6rdineren van effectieve samenwerking in het centrumgebied tussen retail-, horeca-, vastgoedsector, Buitengebiedmanagement en de gemeente Oisterwijk op het gebied van evenementen, marketing en promotie
Aandachtsgebieden:
a. Optimaal benutten van internet en sociale media ten behoeve van marketing en promotie van centrum- en buitengebied
b. Faciliteren van organisatie van evenementen in centrumgebied
3. Het optimaal benutten van synergie-mogelijkheden tussen retail- en horecasector in het centrumgebied en de recreatiesector in Oisterwijk en omgeving (Buitengebied).
Aandachtsgebieden:
a. InitiC+ren van effectieve samenwerking tussen ondernemers in het centrumgebied en de recreatiesector(buitengebied)
b. Ontwikkeling van gemeenschappelijke marketing en promotieactiviteiten
4. Het verhogen van de aantrekkelijkheid van Oisterwijk als vestigingsgebied voor ondernemers in retail- horeca en recreatie.
Aandachtsgebieden:
a. Bevordering kwaliteit wegeninfrastructuur en parkeervoorzieningen;
b. Bevordering innovatieve toepassingen op het gebied van LED-verlichting in de publieke ruimte
c. Ontwikkelingen op en rondom het KVL terrein optimaal benutten ter versterking van vestigingsklimaat Oisterwijk evenals het verhogen van de belevingswaarde van bezoekers
Oisterwijk, januari 2019.