Ontstaan

In het jaar 2011 is op initiatief van de gemeente met samenwerking van de VOW, horeca en de vastgoedsector een stuurgroep opgericht om te onderzoeken of Centrummanagement in Oisterwijk een breed gedragen steun kon krijgen bij de potentiC+le ondernemers in het centrum.
Door middel van 2 vouchers van de KvK aan de VOW, kon een rapport worden opgesteld door BRO. Aan BRO is opdracht verstrekt voor het opstellen van een praktisch plan van aanpak voor de feitelijke start van het Centrummanagement met daarbij vooral aandacht voor de projecten, de organisatie en de financiering. Door het aan de voorkant creC+ren van draagvlak bij de partners moet de basis worden gelegd voor een succesvolle implementatie van het Centrummanagement, bij voorkeur gevoed door een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting.
Het plan van aanpak van het buro BRO is deels gebaseerd op de Detailhandels- en Structuurvisie van 2008. De structurele samenwerking tussen winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente Oisterwijk zijn concreet vorm gegeven met behulp van een plan van aanpak dat door alle partners wordt gedragen. Centrummanagement wordt als een kans gezien om de aantrekkingskracht van het centrum van Oisterwijk te vergroten voor de lokale en regionale consument en de toeristische bezoeker. De basis voor het Centrummanagement, zoals vastgelegd in dit rapport, komt voort uit bestaande beleidsnotities en diverse gesprekken met belanghebbenden bij het centrum: winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente. Dit plan moet de leidraad gaan vormen voor de publiek-private samenwerking ter bevordering van de uitstraling, de levendigheid en het functioneren van het centrum van Oisterwijk.
In 2011 is een stuurgroep samengesteld met een kwartiermaker als voorzitter. De groep bestond uit afgevaardigden van de gemeente, horeca, winkeliersvereniging, vastgoedsector, kamer van koophandel en de opsteller van het rapport van BRO. Na een bijeenkomst van alle betrokken ondernemers heeft men in 2012 gestemd voor oprichting van het Centrummanagement. Meer dan 3/4 had voor gestemd voor het starten met Centrummanagement.B Aan de hand van het rapport en uitgebreid onderhandelen is daarna de Stichting Centrummanagement Oisterwijk opgericht.B De gemeenteraad stemde eind 2012 voor invoering van reclamebelasting zodat de benodigde financiC+n beschikbaar kwamen.B Op 1 januari 2013 is het Centrummanagement gestart.
Structuur
De rechtsvorm van het CM is een stichting. Deze bestaat uit een bestuur en een raad van toezicht. De opzet van het CM staat nadrukkelijk in de statuten beschreven. De vergaderfrequentie van het bestuur met de RvT is normaliter 3 tot 4 keer per jaar. Belangrijke punten zoals visie, beleid en financiC+n spelen hier de hoofdrol op de agenda.
Samenstelling bestuur en raad van toezicht
Het bestuur:
– DeB onafhankelijke voorzitter: Toon Sanders.
Hij heeft de afgelopen 30 jaar bestuursfunctie vervuld bij de Rabobank en een bank in Ierland. Momenteel vervult hij als vrijwilliger diverse bestuursfuncties, overal als voorzitter.
– Bestuurslid (winkeliers): Willemien van Mook.
Zij heeft in OisterwijkB een winkel in lingerie, badkledingB en ondermode onder de naam b&me Oisterwijk.
– Secretaris (Horeca): Niels Janse.
Hij is eigenaar van het restaurant SEC Eten & Drinken.
– Bestuurslid(vastgoed): Piet Reinders.
Hij is lid van de vastgoedvereniging VOC. Vastgoed Ondernemers Centrum.
– Penningmeester: Bert van de Berk.
Hij is administratief medewerker en onafhankelijk.
De raad van toezicht:
– De voorzitter: Danielle van Bilsen.
Danielle is winkelier en oud bestuurslid van de opgeheven winkeliersvereniging. Ze heeft al jaren ervaring inzake de materie.
– Bestuurslid vanuit de gemeente is vacant.
Normaliter is het de wethouder van economische zaken. Tijdelijk neemt Burgemeester Janssen de honeurs waar
– Bestuurslid vastgoed.
Dit is Ben Schonk, voorzitter van de verenigingB Vastgoed Oisterwijk Centrum(VOC). Hij behartigt de belangen van de vastgoedondernemers en vastgoedeigenaren van het centrum. Zelf houdt hij zich bezig met vastgoed en ontwikkeling.
– Bestuurslid Horeca: Mark Verweij.
Mark heeft een cafetaria die in 2016 als beste van Nederland is beoordeeld.
Centrummanager
De stichting heeft een centrummanager aangesteld om de dagelijkse zaken en visieplan te begeleiden. Dit is na een openbare sollicitatieprocedure Frits Knibbeler geworden. De commissie die was gevormd door leden van de stuurgroep heeft deze beslissing genomen. Frits Knibbeler heeft een HBO opleiding en 24 jaar een herenconfectiezaak gehad in de Dorpsstraat. Ook heeft hij deze periode in het bestuur van de winkeliersvereniging verschillende posities ingevuld. Hij is geboren en getogen in Oisterwijk.B De werkzaamheden van de centrummanager beslaan het dagelijks uitvoeren van het uitgezette beleid. Het bestuur vergadert telkens elke maand om dit te bespreken en uit te stippelen aan de hand van het visieplan. Hij is hierin de adviserende en uitvoerende persoon.
FinanciC+n
Tijdens de voorbereidingen voor het opzetten van het CM zijn er door de stuurgroep enkele vormen van financiering besproken. De keuze is destijds gevallen voor de vorm van reclamebelasting. Deze is gebaseerd op de WOZ waarde met een onder- en bovengrens. Deze zijn respectievelijk b, 250,= en b, 1000,=. Verdeeld over de Lind/Dorpstraat en de aanloopstraten. Dus gedifferentieerd.
De gemeente incasseert de gelden en sluist deze door naar het CM. Het CM zelf heeft hier geen enkele bemoeienis mee.
Activiteiten
Na de start in januari 2013 is men vrijwel direct gestart met het project Het Nieuwe Winkelen. De leden hadden deze keuze al gemaakt tijdens de beslissende bijeenkomst in november 2012. Vanwege de enthousiaste presentatie en dito reacties van de aanwezigen hebben we gekozen voor een samenwerking met de firma Ik Onderneem. Er zijn in dat jaar een aantal bijeenkomsten geweest voor de ondernemers, die goed werden bezocht. Het doel was om samenwerking te bewerkstelligen met elkaar door educatie en toepassing van sociale media. Zogenaamde duo-deals, samenwerking met de horeca en een evenement opzetten was de voornaamste uitdaging. Dit resulteerde dan ook tot een paar goede resultaten. Het project had voor het CM dat jaar de hoogste prioriteit qua inzet en financiC+n.
In 2014 hebben we samen gekozen voor een ander en lager ambitieniveau. De kosten en bijbehorende verwachtingen zorgden voor een koerswijziging.
Het heeft inmiddels geresulteerd dat we de site bezoekoisterwijk hebben omarmd.
Het moet resulteren tot een website met alle informatie en een bijbehorende app. De bedoeling is om de bOisterwijk Parel in bt Groenb in zijn geheel te promoten.
We hebben in ieder geval bijgedragen om Oisterwijk op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Denk aan de nieuwe sfeerverlichting, de Modedagen, diverse markten, Moonlightshopping en de vele positieve berichtgeving in o.a. het Brabants Dagblad met uiteindelijk een succesvolle Glossy genaamd PUUR en een mooie promotiefilm. De samenwerking met de vastgoedsector heeft ook bijgedragen dat de leegstand t.o.v. de landelijke cijfers zeer beperkt is gebleven!
Door middel van zitting in diverse platforms en werkgroepen kunnen we op velerlei fronten bijdragen om de belangen van de ondernemers te behartigen en op die manier onze visie te laten uitkomen.
Om alle activiteiten te noemen zou de lijst te lang worden, dus hebben we ons beperkt tot de belangrijkste hoofdpunten.
Cijfers
Het centrumgebied telt 219 zaken. InclusiefB 6 leegstand.
Waarvan 114 winkels, 33 horecabestemming, 63 dienstverleners en 9 cultuur/kunst gerelateerd.
Leegstand is ongeveer 3%
Oisterwijk, december 2018.