Ontstaan

In het jaar 2011 is op initiatief van de gemeente met samenwerking van de VOW (Vereniging Oisterwijkse Winkeliers), Horeca en de vastgoedsector een stuurgroep opgericht om te onderzoeken of Centrummanagement in Oisterwijk een breed gedragen steun kon krijgen bij de potentiële ondernemers in het centrum.

Door middel van 2 vouchers van de KvK aan de VOW, kon een rapport worden opgesteld door het buro BRO. Aan BRO is opdracht verstrekt voor het opstellen van een praktisch plan van aanpak voor de feitelijke start van het Centrummanagement met daarbij vooral aandacht voor de projecten, de organisatie en de financiering. Door het aan de voorkant creëren van draagvlak bij de partners moet de basis worden gelegd voor een succesvolle implementatie van het Centrummanagement, bij voorkeur gevoed door een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting.

Het plan van aanpak van het buro BRO is deels gebaseerd op de Detailhandels- en Structuurvisie van 2008. De structurele samenwerking tussen winkeliers, Horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente Oisterwijk zijn concreet vorm gegeven met behulp van een plan van aanpak dat door alle partners wordt gedragen. Centrummanagement wordt als een kans gezien om de aantrekkingskracht van het centrum van Oisterwijk te vergroten voor de lokale en regionale consument en de toeristische bezoeker. De basis voor het Centrummanagement, zoals vastgelegd in dit rapport, komt voort uit bestaande beleidsnotities en diverse gesprekken met belanghebbenden bij het centrum: winkeliers, Horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente. Dit plan moet de leidraad gaan vormen voor de publiek-private samenwerking ter bevordering van de uitstraling, de levendigheid en het functioneren van het centrum van Oisterwijk.

In 2011 is een stuurgroep samengesteld met een kwartiermaker als voorzitter. De groep bestond uit afgevaardigden van de gemeente, Horeca, winkeliersvereniging, vastgoedsector, kamer van koophandel en de opsteller van het rapport van BRO. Na een bijeenkomst van alle betrokken ondernemers heeft men in 2012 gestemd voor oprichting van het Centrummanagement. Meer dan 3/4 had voor gestemd voor het starten met Centrummanagement. Aan de hand van het rapport en uitgebreid onderhandelen is daarna de Stichting Centrummanagement Oisterwijk opgericht. De gemeenteraad stemde eind 2012 voor invoering van reclamebelasting zodat de benodigde financiën beschikbaar kwamen. Op 1 januari 2013 is het Centrummanagement gestart.

Structuur

De rechtsvorm van het CM is een stichting. Deze bestaat uit een bestuur en een raad van toezicht. De opzet van het CM staat nadrukkelijk in de statuten beschreven. De vergaderfrequentie van het bestuur met de RvT is normaliter 2 tot 3 keer per jaar. Belangrijke punten zoals visie, beleid en financiën spelen hier de hoofdrol op de agenda.

Samenstelling bestuur en raad van toezicht

Het bestuur:

Het bestuur:

– De onafhankelijke voorzitter: Toon Sanders.
Hij heeft de afgelopen 30 jaar een bestuursfunctie vervuld bij de Rabobank en een bank in Ierland. Momenteel vervult hij als vrijwilliger diverse bestuursfuncties, overal als voorzitter.

– Bestuurslid (Winkeliers): Marleen Swart.
Ze is eigenaar van de kinderkledingzaak Belle & Beau. Ook in Heusden is ze gevestigd met een gelijknamig filiaal.

– Secretaris (Horeca): Niels Janse.
Hij is eigenaar van het restaurant SEC Eten & Drinken en vervult een aantal bestuursfuncties in Oisterwijk

– Bestuurslid (Vastgoed): Piet Reinders.
Hij is bestuurslid van de vastgoedvereniging VOC.
Vastgoed Oisterwijk Centrum.

– Penningmeester: Bert van den Berk.
Hij is administratief medewerker en onafhankelijk lid.

De raad van toezicht:

De raad van toezicht:

– De voorzitter: Danielle van Bilsen.
Danielle is winkelier in de rijwielbranche en oud bestuurslid van de opgeheven winkeliersvereniging. Ze heeft al jaren ervaring inzake de materie en is bij veel evenementen betrokken als mede organisator.

– Bestuurslid Gemeente: Wethouder Anne Cristien Spekle (VVD)
Ze is de wethouder financien, economie en toerisme/recreatie.

– Bestuurslid Vastgoed: Theo Counotte.
Hij is ondernemer in de vastgoedsector en lid van de vereniging Vastgoed Oisterwijk Centrum (VOC).

– Bestuurslid Horeca: Mark Verweij.
Mark heeft een cafetaria/eethuys dat in 2016 tot als beste van Nederland is beoordeeld.

Centrummanager

De stichting heeft een centrummanager aangesteld om de dagelijkse zaken en visieplan te begeleiden. Dit is na een openbare sollicitatieprocedure Frits Knibbeler geworden. De commissie die was gevormd door leden van de stuurgroep heeft deze beslissing genomen. Frits Knibbeler heeft een HBO opleiding en 24 jaar een herenconfectiezaak gehad in de Dorpsstraat. Ook heeft hij deze periode in het bestuur van de winkeliersvereniging verschillende posities ingevuld. Hij is geboren en getogen in Oisterwijk. De werkzaamheden van de centrummanager beslaan het dagelijks uitvoeren van het uitgezette beleid. Het bestuur vergadert telkens elke maand om dit te bespreken en uit te stippelen aan de hand van het visieplan. Hij is hierin de adviserende en uitvoerende persoon.

Financiën

Tijdens de voorbereidingen voor het opzetten van het CM zijn er door de stuurgroep enkele vormen van financiering besproken. De keuze is destijds gevallen voor de vorm van reclamebelasting. Deze is gebaseerd op de WOZ waarde met een onder- en bovengrens. Deze zijn respectievelijk €250,- en €1.000,-. Verdeeld over de Lind/Dorpstraat en de aanloopstraten. Dus gedifferentieerd.

De gemeente incasseert de gelden en sluist deze door naar het CM. Het CM zelf heeft hier geen enkele bemoeienis mee.

Financiën

Tijdens de voorbereidingen voor het opzetten van het CM zijn er door de stuurgroep enkele vormen van financiering besproken. De keuze is destijds gevallen voor de vorm van reclamebelasting. Deze is gebaseerd op de WOZ waarde met een onder- en bovengrens. Deze zijn respectievelijk €250,- en €1.000,-. Verdeeld over de Lind/Dorpstraat en de aanloopstraten. Dus gedifferentieerd.

De gemeente incasseert de gelden en sluist deze door naar het CM. Het CM zelf heeft hier geen enkele bemoeienis mee.

Activiteiten

Na de start in januari 2013 is men vrijwel direct gestart met het project Het Nieuwe Winkelen. De leden hadden deze keuze al gemaakt tijdens de beslissende bijeenkomst in november 2012. Vanwege de enthousiaste presentatie en dito reacties van de aanwezigen hebben we gekozen voor een samenwerking met de firma Ik Onderneem. Er zijn in dat jaar een aantal bijeenkomsten geweest voor de ondernemers, die goed werden bezocht. Het doel was om samenwerking te bewerkstelligen met elkaar door educatie en toepassing van sociale media. Zogenaamde duo-deals, samenwerking met de horeca en een evenement opzetten was de voornaamste uitdaging. Dit resulteerde dan ook tot een paar goede resultaten. Het project had voor het CM dat jaar de hoogste prioriteit qua inzet en financiën.

In 2014 hebben we samen gekozen voor een ander en lager ambitieniveau. De kosten en bijbehorende verwachtingen zorgden voor een koerswijziging.

Het heeft inmiddels geresulteerd dat we o.a. de site www.bezoekoisterwijk.nl hebben omarmd.

De samenwerking met de stichting Bezoek Oisterwijk (voorheen citymarketing) moet resulteren tot een website met alle informatie en promotie in algemene zin voor geheel Oisterwijk.

De slogan O’ Wat Ben Je Mooi is daarvoor in het leven geroepen om het nog meer accent te geven.

We zullen in ieder geval bijgedragen om Oisterwijk op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Denk aan o.a. de sfeerverlichting, de Modedagen, diverse markten, WinterglO’w en de vele positieve berichtgeving in regionale dag- en weekbladen en social media. Ook bestaan er een aantal professionele promotiefilms. De samenwerking met de vastgoedsector heeft ook bijgedragen dat de leegstand t.o.v. de landelijke cijfers zeer beperkt is gebleven!

Door middel van zitting in diverse platforms en werkgroepen kunnen we op velerlei fronten bijdragen om de belangen van de ondernemers te behartigen en op die manier onze visie te laten uitkomen.

Om alle activiteiten te noemen zou de lijst te lang worden, dus hebben we ons beperkt tot de belangrijkste hoofdpunten.

Cijfers centrumgebied

Het centrumgebied telt 219 zaken. Inclusief: 6 leegstand.
Waarvan 114 winkels, 33 horecabestemming, 63 dienstverleners en 9 cultuur/kunst gerelateerd.
Leegstand is ongeveer 3%
Oisterwijk, juni 2024